Общи условия Shareascoot

В случай на съмнение, българската версия на тези общи условия се счита за обвързваща.

1. Предмет

1.1. Тези правила и условия регулират правните отношенията между регистрираните абонати на SHAREASCOOT, наричани по-долу „наематели“ и Rentascoot ЕООД като оператор на Shareacoot (наричан по-долу „ SHAREASCOOT “).

1.2. Услугата SHAREASCOOT служи за покриване на краткосрочните потребности от мобилност в рамките на определената зона. Въпросната зона може да бъде намерена на уебсайта на SHAREASCOOT.

1.3. SHAREASCOOT предоставя на наемателите различни превозни средства от категория “АМ“ (мотопеди) под наем. Използването се основава на следните условия:

2. Наематели

Наематели по смисъла на тези общи условия са физически лица, които имат право да управляват МПС и са упълномощени да сключват договори за наем на превозни средства, собственост на SHAREASCOOT.

3. Разрешение за шофиране

На наемане и експлоатация на превозни средства на SHAREASCOOT имат право само физически лица, които:

3.1. са достигнали минимална възраст от 18 години;

3.2. притежават свидетелство за управление на превозно средство;

3.3. винаги носят със себе си шофьорската си книжка и отговарят на всички свързани условия. В случай на отнемане или загуба на шофьорската книжка, разрешението за управление на превозното средство SHAREASCOOT изтича незабавно за срока на загубата / отнемането. Същото се отнася и за продължителността на забраната за шофиране;

3.4. са посочили актуалните си личните данни на уебсайта на SHAREASCOOT;

3.5. са депозирали метод на плащане към SHAREASCOOT или за който е бил депозиран метод на плащане от трети страни (например кредитна карта);

3.6. са без умствени отклонения, както и не са приемали никакви наркотици, алкохол или медикаменти, които могат да повлияят на способността им за шофиране. За алкохол има граница от 0.0 ‰;

3.7. законно притежават необходимите средства за достъп (мобилен телефон с достъп до интернет). На всички наематели е забранено да разрешават на трети лица да управляват превозни средства на SHAREASCOOT, дори ако третото лице е регистрирано в SHAREASCOOT. В случай на нарушение, участникът се съгласява да заплати договорна санкция в размер на превишена сума. Твърдението за по-нататъшни щети остава незасегнато.

4. Резервация

SHAREASCOOT превозните средства, показани на картата в уеб приложението, могат да бъдат предварително резервирани до 20 минути. SHAREASCOOT има право да откаже резервацията, ако превозните средства на SHAREASCOOT са недостатъчен брой за изпълнение на заявките за резервация.

5. Договор за лизинг / наем и време

5.1. Участниците могат самостоятелно да наемат SHAREASCOOT превозните средства без предварителна резервация. Спонтанното използване е възможно само за тези превозни средства SHAREASCOOT, които са означени като достъпни в уеб приложението.

5.2. В изключителни случаи може да има отклонения от действителното до показаното местоположение на превозното средство поради неточности в GPS сигнала. SHAREASCOOT не поема отговорност в тези случаи.

5.3. Договорът за наем се счита за приключен веднага щом участникът активира контролен елемент „Платен наем” в уеб приложението. Периодът на наемане започва да тече след сключване на договора и приключва, когато наемателят правилно е завършил процеса на наемане (вж. Член 9).

5.4. Ако превозното средство не е било отворено от наемателя в рамките на 5 минути от сключването на договор  в действие на контролния елемент, SHAREASCOOT си запазва правото отново да заключи скутера с цел предотвратяване на кражба.

5.5. Максималният период за наемане е 48 часа. Изключенията трябва да бъдат съгласувани с SHAREASCOOT преди наемането.

6. Стартиране и шофиране

6.1. Наемателят се задължава да провери превозното средство SHAREASCOOT за видими дефекти, повреди и сериозни замърсявания преди отпътуване, и ако е необходимо да ги докладва с помощта на уеб приложението чрез натискане на бутона „Сигнал за проблем“ и „Ново увреждане“ от списъка „Меню“. Като алтернатива, наемателят може да се свърже директно с SHAREASCOOT, като натисне бутона „гореща линия“ и се обади на горещата линия на SHAREASCOOT. Съобщението трябва да бъде предоставено на SHAREASCOOT преди началото на пътуването (извършването на движение на превозното средство). Участникът е длъжен да предостави пълна и достоверна информация. Ако безопасността на пътуването изглежда нарушена, сервизният екип има право да забрани използването на превозното средство SHAREASCOOT.

6.2. Сервизният екип на SHAREASCOOT има право да се свърже с наемателя на предоставения мобилен номер в случай на проблеми, прекъсване на процедурата по ползване или злополука и за определяне на причината за нарушения в процеса на използване. Освен това екипът на SHAREASCOOT има право да забрани по-нататъшното използване на превозното средство SHAREASCOOT, ако има причина да се подозира, че то е в нарушение на договора за наем.

7. Край на наема

7.1. Ако наемателят иска да прекрати наема, той е длъжен:

7.1.1. да паркира правилно превозното средство SHAREASCOOT (т.е. на основната стойка, на равна повърхност) и в съответствие със закона и правилника за движение по пътищата в зоната за обслужване. Всяко нарушение на правилата за движение или  на всякакви забрани, наложени от собственика на зоната, се поемат от участника. Паркирането в специални зони (зони за товарене, места за паркиране, предназначени за хора с увреждания и др.) като цяло е забранено, независимо от възможните срокове. Ако се наложи смяна на мястото, на което е паркиран скутера, която се извършва от SHAREASCOOT или е възложена услуга за преместване на скутера на трета страна, наемателят трябва да заплати за тази услуга съгласно текущия ценоразпис;

7.1.2. да не прекратява наемането на SHAREASCOOT в частни или фирмени помещения и зелени площи (паркове). Забраната се отнася и за места за паркиране на клиенти на търговски центрове и търговски помещения (например супермаркети, магазини и други подобни), които са обозначени като такива, както и за паркинги. Превозното средство SHAREASCOOT трябва винаги да бъде достъпно и без препятствия за всеки, който може да го наеме;

7.1.3. да се увери, че ключът и каската са върнати в отделението за съхранение под седалката, втората каска – в багажника, документите на превозното средство са в отделението за съхранение под седалка и че седалката и багажникът са заключена;

7.1.4. да се увери, че в превозното средство и на превозното средство SHAREASCOOT не остават отпадъци или груби замърсители;

7.2. Процесът на наемане може да бъде прекратен само ако превозното средство SHAREASCOOT е в рамките на зоната на обслужване на SHAREASCOOT. Границите на зоната са показани на уебсайта. Посочената зона служи като ръководство и не оправдава претенция.

7.3. Процесът на наемане може да бъде прекратен само ако може да бъде установена мобилна телефонна връзка на мястото на превозното средство SHAREASCOOT. Ако това не е така в специални случаи, превозното средство SHAREASCOOT трябва да бъде съответно паркирано от абоната, докато не бъде осигурена мобилна връзка.

7.4. Наемателят трябва да се увери, че мобилният му телефон има достатъчно заряд за батерията, за да прекрати наемането (вероятно чрез зареждане в превозното средство, всички превозни средства SHAREASCOOT са оборудвани с USB интерфейс с достатъчно мощност за зареждане на общи мобилни телефони). Прекратяването на наема се инициира от абоната, като натисне бутона „край на наемане” в SHAREASCOOT WebApp.Доколкото WebApp потвърждава прекратяването на процеса на наемане, наемът всъщност е завършен. Ако наемателят напусне превозното средство SHAREASCOOT, въпреки че процесът на наемане не е приключил, наемът продължава да се начислява на наемателя. Ако процесът на наемане не може да бъде завършен по различни причини, участникът е длъжен незабавно да докладва това на SHAREASCOOT и да остане с превозното средство, докато екипът за обслужване не реши по-нататъшния начин на действие. Ако наемателят не е виновен, всички допълнителни разходи за наем ще бъдат възстановени след прегледа от SHAREASCOOT. Вината на абоната е напр. ако превозното средство SHAREASCOOT не позволява отдаването под наем да бъде прекратено, защото седалката не е затворена или превозното средство е извън зоната на обслужване.

7.5. В случай на злополука, която прави превозното средство неизправно, наемът приключва най-късно, когато превозното средство се предаде на теглещата компания или служител на SHAREASCOOT.

8. Задължения на наемателя

8.1. (Освен задълженията на наемателя, произтичащи от други членове на тези условия) наемателят е длъжен:

8.1.1. да е отнася внимателно и с грижа на добър стопанин към превозното средство SHAREASCOOT, като обърне особено внимание на разпоредбите в ръководството за експлоатация и инструкцията за употреба на SHAREASCOOT (отпечатана и съхранявана в превозното средство), както и да спазва предписаната максимална скорост;

8.1.2. да спазва всички законови разпоредби във връзка с експлоатацията на превозното средство SHAREASCOOT, по-специално тези от Закона за движението по пътищата и Правилника за движение по пътищата;

8.1.3. в случай на индикация за проблем чрез предупредителна лампа, незабавно да спре и да се свържете със сервизния екип, за да бъде обсъдена ситуацията и дали пътуването може да продължи;

8.1.4. по време на употреба и при паркиране, винаги да заключва превозното средство SHAREASCOOT (отделението на седалката и евентуално куфара трябва да бъдат заключени);

8.1.5. да подава актуална информация за личните си данни, депозирани в SHAREASCOOT; Това се отнася по-специално за адреса, номера на мобилния телефон, електронната поща и методите на плащане. Ако данните се окажат неактуални (например, не е възможно изпращане на имейл, неактивен или грешен мобилен телефон, изтекъл срок на кредитната карта), SHAREASCOOT си запазва правото временно да спре акаунта на абоната до актуализиране на данните;

8.1.6. По искане на SHAREASCOOT по всяко време да дава информация за точното местоположение на превозното средство SHAREASCOOT и да осигурява достъп за проверка на превозното средство.

8.2. На наемателя е забранено:

8.2.1. да управлява превозното средство SHAREASCOOT под въздействието на алкохол, наркотици или лекарства, които могат да влошат способността му да управлява МПС; има задължителна забрана за алкохол (0.0 ‰);

8.2.2. презареждане на други превозни средства с гориво от SHAREASCOOT;

8.2.3. да използва превозното средство SHAREASCOOT за състезания по моторни спортове, офроуд или всякакъв вид надпревари;

8.2.4. да използва превозното средство SHAREASCOOT за обучение по шофиране, тестване на превозни средства с цел личен транспорт или повторно отдаване под наем;

8.2.5. да използва превозното средство SHAREASCOOT за превоз на лесно запалими, токсични или опасни вещества;

8.2.6. да транспортира предмети с превозно средство SHAREASCOOT, което поради техния размер, тегло или форма влияе върху безопасността на шофиране;

8.2.7. да използва превозното средство SHAREASCOOT за престъпления;

8.2.8. Да вози деца под 12 години или по-ниски от 150 см, ако те не са достатъчно големи, за да достигнат стъпалата, нито достатъчно силни, за да се придържат към водача;

8.2.9. да извършва неразрешени ремонти или модификации на превозното средство SHAREASCOOT;

8.2.10. да пътува в чужбина с превозното средство SHAREASCOOT;

8.2.11. да експлоатира превозно средство SHAREASCOOT без сключване на подходящия наем и / или да продължи употребата след приключване на наемането. В случай на шофиране без сключен и / или валиден договор за наем, наемателят е длъжен да заплати договорна неустойка в размер на причинените вреди. SHAREASCOOT си запазва правото да предяви нови претенции и да заведе съдебни дела.

8.3. Наемателят е изцяло отговорен за последиците от пътнотранспортни нарушения или щети, нанесени върху превозните средства SHAREASCOOT. Той ще плати всички произтичащи такси и разходи и ще освободи SHAREASCOOT напълно от всякакви претенции на трети страни. За обработката на пътнотранспортни нарушения (предупреждения, глоби, такси и др.) Участникът трябва да заплати такса за обработка на SHAREASCOOT за всяка транзакция. Размерът на таксата за обработка се определя от съответния валиден ценоразпис.

9. Застраховка

9.1. За всички превозни средства SHAREASCOOT съществува застраховка „Гражданска отговорност“ съгласно законовите изисквания. Наличието на застраховка не покрива щети, причинени от неправилно боравене и / или експлоатация на превозното средство, например от игнорирането на предупредителни светлини или от неправилно зареждане с гориво, причинено от наемателя или от неправилен/неразрешен превоз на товари. Освен ако не е предвидено друго в тези условия, гореспоменатата застраховка и ограничаването на отговорността се подчиняват на стандартните условия „Общо застраховане на моторни превозни средства – Общи условия 2013“, издадени от Австрийската асоциация на застрахователните дружества (наричана по-нататък „AKKB“) ,

9.2. Доколкото SHAREASCOOT получава плащания от застрахователни дружества или трети страни в случай на претенция, тези плащания ще бъдат приспаднати от задълженията на наемателя.

9.3. За щети, умишлено причинени от наемателя или неговите заместващи агенти, няма застрахователно покритие и няма ограничение на отговорността на участника към приспадането. В случай на отговорност на наемателя без застрахователно покритие на застраховката за превозни средства, SHAREASCOOT се освобождава от искове на трети страни относно отговорността на участника. В случай на небрежност от страна на SHAREASCOOT, това се отнася само за дяла, който се приписва на наемателя.

9.4. Като част от ограничаването на отговорността, наемателя е отговорен за вреди, причинени на  SHAREASCOOT до сума, равна на договорената за приспадане. Приложимата сума за приспадане е ценовата листа. Ако вредата е причинена от груба небрежност, наемателят е изцяло отговорен отвъд удръжката за цялата причинена от него вреда.

9.5. Доколкото SHAREASCOOT претърпява щети в случай на виновно нарушение от страна на наемателя на изискванията за използване на превозното средство, посочени в член 10, участникът е изцяло отговорен извън удръжката за цялата вреда, причинена от това нарушение. За загубената печалба участникът носи отговорност само за груба небрежност.

9.6. Няма право на договорно ограничаване на отговорността, ако задължението, което участникът трябва да изпълни, по-специално в случай на нарушение на задълженията му по член 10.1., Е било умишлено нарушено. В случай на грубо небрежно нарушение на задължение, което участникът трябва да изпълни, също няма право на договорно ограничаване на отговорността. Отклонявайки се от това, той остава с договорения приспадащ за искане, доколкото нарушението на задължението не е било възникване на претенцията, нито за определяне или степен на увреждане на причината на SHAREASCOOT; това не се прилага, ако задължението е било нарушено.