Общи условия Shareascoot

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛУГИ

 

гр. София, Република България

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „РЕНТАСКУТ“ ЕООД, ЕИК: 204078728, наричано по-долу за краткост наемодател, и потребителите, наричани по-долу наемател на превозни средства. „РЕНТАСКУТ“ ЕООД дава право на регистрираните клиенти (Наематели)  краткосрочно да ползват моторни Превозни средства, в зависимост от наличността. В настоящия документ се уреждат условията, съгласно които „РЕНТАСКУТ“ ЕООД предоставя Услуги на своите Клиенти чрез своето Мобилно приложение SHAREASCOOT. Тези Общи условия обвързват всички Наематели, ползващи Услугите, предоставяни чрез Мобилното приложение за споделяне на превозни средства на „РЕНТАСКУТ“ ЕООД.
  • С отварянето и посещаването на този уебсайт, отварянето на страници на сайта и/или следването на линкове в него, включително чрез изтегляне на мобилното приложение SHAREASCOOT и с всяко действие, с което осъществявате достъп, сърфиране в него, създаване на акаунт, въвеждане на данни или други действия по използването му по какъвто и да е начин наемателят декларира, че е запознат със съдържанието на настоящите ОУ /наричано по-надолу ДОУ /договор при общи условия/ и Политиката за поверителност, съгласява се с тях и приема да ги спазва.
  • За избягване на всякакво съмнение, Страните изрично се съгласяват, че при регистрация в мобилното приложение, и всеки път, когато Наемателят се регистрира/влиза в своя акаунт, безусловно потвърждава чрез съответното действие, че има право да сключва и да изпълнява ДОУ и да използва Превозни средства при условията, посочени в настоящия ДОУ, както и валидността на предоставените документи за самоличност. При регистрация в мобилното приложение и всеки път, когато Наемателят се регистрира в неговия акаунт в мобилното приложение, безусловно потвърждава, че е съгласен и има право да използва Превозни средства при посочените в настоящото изложение условия, законодателството на Република България и че безусловно приема разпоредбите им.
  • Наемателят е запознат, че клаузите са предварително изготвени от наемодателя, както и че наемателят има право да не ги приеме, както и да изрази писмено становище по тяхното съдържание. Приемането на същите обаче означава безусловно  съгласие със съдържанието и вменените права и задължения на страните. Предвид предоставен информиран избор за приемане условията на ДОУ всички клаузи в него се считат индивидуално уговорени по смисъла на ЗЗП и установената съдебна практика на Република България.
  • Съгласието важи и се прилага за всички общи условия, които са валидни и публикувани към момента на влизане в мобилното приложение
  • ОУ могат да бъдат променяни едностранно от Наемодателя по всяко време, съгласно правилата, установени в разпоредбите на Закона за защита на потребителите, като уведоми затова Наемателя в срок до 7 (седем) дни от датата на изменението.
 2. За целите на договора и така използваните понятия в тях страните приемат следните определения:
  • Наемател – физическо лице, което има интерес да използва Мобилното приложение за споделяне на превозни средства, притежава минимум валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство категория «АМ», или съответната категория позволяваща управление на наемната вещ, което е издадено от компетентните държавни органи. Горните обстоятелства се удостоверяват с предоставянето на валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено на името на Наемателя от властите на съответната държава. С регистрация в мобилното приложение Наемателят гарантира, че е правоспособен да управлява МПС при спазване изискванията за българското законодателство, както и че същият притежава и носи в себе си цялата необходима документация за легитимиране пред компетентните власти, което включва освен валидно  свидетелство за управление на МПС, но и цялата съпътстваща документация, ако е налице такава за признаване СУМПС в Република България.
  • Наемодател – „РЕНТАСКУТ“ ЕООД, ЕИК: 204078728
  • Страни –Наемодателят и Наемателят; всеки от тях наричан поотделно Страна, когато се избягва разграничаването между тях.
  • ДОУ – настоящите Общи условия/Договор при общи условия  за наем на превозни средства и услуги, сключен при регистрация в мобилното приложение между Наемодателя и Наемателя, с чието съдържание Наемателят се съгласява безусловно при регистрацията си в Мобилното приложение.
  • Превозно средство – скутер/мотопед, който се отдава под наем в настоящото правоотношение за временно ползване в съответствие с процедурата и условията, посочени в ДОУ. Наричано още „вещта/скутер“.
  • Мобилно приложение – система за търсене, резервиране, използване, плащане и други услуги, поддържана от Наемодателя, управлявана от смартфон на Наемателя. Мобилното Приложение SHAREASCOOT може да се изтегли безплатно от платформите на App Store или Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=bg.shareascoot.app или https://apps.apple.com/bg/app/shareascoot/id1478084791.
  • Услуги – дейности по поддръжка на превозни средства (основни и текущи ремонти, техническо обслужване), задължителна застраховка гражданска отговорност за притежателя на Превозното средство, всички необходими материали за експлоатацията на Превозното средство (напр. електричество, консумативи, каски и др.), реакция на серзивен екип и др.
  • Уебсайт – Уебсайт на Наемодателя с адрес – https://shareascoot.bg/
  • Период на използване на Превозното средство – период от време от успешното отключването на Превозното средство до прекратяване на сесията. За периода на използване Наемателят дължи заплащане на наем в съответствие с действащия към датата на ползването Ценоразпис на Наемодателя. За избягване на съмнение, при никакви обстоятелства Наемателят няма право да ползва Превозното средство без  стартиране на сесията, в противен случай дължи заплащането освен на наем,  и неустойка в размера съгласно Раздел Пътуването може да бъде прекратено единствено в Зони за обслужване, които са със свободен, безплатен и безпрятствен обществен достъп, в противен случай Наемателят ще дължи заплащане на наемна цена съгласно действащия Ценоразпис на Наемодателя до датата на паркиране на Превозното средство на Зона за обслужване и надлежно приключване на сесията, евентуално дължими неустойки, както и обезщетение за евентуални разноски и претърпени вреди.
  • Зона за обслужване – локация, която е обособена като зона, позволена за приключване на сесията от Наемателя в Мобилното приложение и която не е частна собственост и/или достъпът / престоят / паркирането, на които не е забранен и / или ограничен и / или за престоя / паркирането на която не се изисква заплащането на цена за престой и / или паркиране.
  • Зона за ползване: територия, на която може да се управляват превозните средства съответства на общината, в чиято Зона за обслужване се сключва и стартира наема на МПС. Извън зоната за ползване е позволено след предварително писмено съгласие от наемодателя.
  • Ценоразпис – Ценоразписът е неразделна част от ОУ – като съдържа цена за наем на Превозни средства и предоставяне на услуги, както и други такси, всички от които са посочени на Уебсайта и Мобилното приложение и могат да бъдат променяни от Наемодателя в съответствие със сроковете и условията на този Договор. Наемодателят има право да променя едностранно Ценоразписа по време на действието на този Договор, като промяната ще бъде отразена в мобилното приложение „SHAREASCOOT” и на интернет страницата  https://shareascoot.bg/ . По този начин всеки Наемател ще има възможността да се запознае с действащия Ценоразпис, преди да стартира наемен период със съответното превозно средство. За избягване на съмнение стартирайки ползване на превозно средство наемателят декларира, че е запознат с условията за ползването на услугата и се съгласява с ценоразписа.
  • Правилно паркиране е това, което съответства на всички нормативни актове, урегулиращи движението по пътищата, като наемателят е длъжен да остави превозното средство поставено на стойка, на равна повърхност и задължително в Зоната за обслужване.
  • Наемна цена – сумата, която заплаща наемателя на наемодателя за ползване на превозното средство.
  • Съществено нарушение – нарушение на установените договорни правила, което застрашава останалите участници в движението по пътищата, създава предподставки за реализирането на пътнотранспортно произшествие, за неспазване на установените нормативни правила от Закона за движението по пътищата, настъпването на материлани щети за Наемодателя и извършването на такива действия от страна на Наемателя, които биха увредили доброто име на търговската марка „SHAREASCOOT”.
  • Системно нарушение – нарушение на всички установени договорни правила, което се реализира два или повече пъти.
  • Директен дебит – платежна операция, при която платецът предварително депозира своето съгласие за незабавно извършване на плащане на задължения от неговата сметка по искане на получателя.
  • Обичайно изхабяване – при определянето на това дали износването на Превозното средство е обичайно, Страните се позовават на изискванията, определени от законодателството на Република България. Страните се съгласяват, че обичайно изхабяване не включва: счупени, деформирани и по друг начин повредени части от механични или топлинни средства; повредени устройства и оборудване; вдлъбнатини, драскотини на слоя боя и ясно видими драскотини (слой боя, наранен в основата); амортизация на слоя боя вследствие на интензивно измиване и/или почистване на Превозното средство; ремонти, извършени с лошо качество и/или дефекти, произтичащи от такъв лошокачествен ремонт; повреди, като изгаряния или петна по седалките, счупени части от пластмасовия преден панел, капак на багажника, дръжки за отваряне на прозорците и др.; липсващи документи, принадлежности, приспособления или устройства, за чиято наличност Наемателят е уведомен чрез Общите условия, Инструкциите за експлоатация или по друг приемлив и доказуем начин.

РАЗДЕЛ II

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 

 1. Предмет
  • Съгласно настоящия ДОУ, Наемодателят се задължава да предостави на Наемателя за временно ползване технически годни и подходящи за експлоатация Превозни средства, а Наемателят се задължава да осигури правилното експлоатиране на Превозните средства в съответствие с условията, посочени в ДОУ и да заплати дължимия наем за ползването на тези Превозни средства, както и евентуални неустойки, разноски, обезщетения и други суми, дължими съгласно ДОУ.
  • Наемателите могат чрез мобилното приложение самостоятелно да наемат скутер с или без предварителна резервация. Спонтанното използване е възможно само за тези скутери, които са означени като достъпни в мобилното приложение. Скутерите, показани на картата в мобилното приложението, могат да бъдат предварително резервирани до 10 минути. SHAREASCOOT има право да откаже резервацията, ако превозните средства са недостатъчен брой за изпълнение на заявките за резервация.
  • При сключване на настоящия ДОУ Наемодателят одобрява създаването на акаунт на Наемателя в Мобилното приложение. Одобряването на акаунт в Мобилното приложение се извършва изцяло по преценка и усмотрение на Наемодателя. Наемодателят има право да откаже одобряването на акаунт на Наемателя или да деактивира вече одобрен акаунт на Наемателя по своя преценка, включително но и не само в случай че бъде установено предоставянето на невалидни документи и/или информация при регистрацията в Мобилното приложение и/или в случай, че бъдат представени документи, издадени от компетентните власти на съответните държави, неразделана част от настоящия договор и/или при наличието на достатъчно основания да се счита, че Наемателят е недобросъвестен и/или застрашава Превозното средство и/или сигурността на участниците в движението и/или нарушава системно разпоредбите на действащите нормативни актове и/или тези ОУ. Наемателят е длъжен да положи необходимита грижа за защита на избраните данни за вход и пароли на своя акаунт в Мобилното приложение, като в случай че те са изгубени или трети лица са осъществили достъп до тях, Наемателят незабавно информира Наемодателя за това. Наемателят отговаря за сигурността на тези данни.
  • Процедурата за управление на резервирането на Превозните средства, процедурата за използване на Превозните средства, условията за проверка на Превозните средства, процедури във връзка с установяване на дефекти и несъвместимост на Превозните средства и други условия, свързани с наема на Превозните средства и Услугите, са регулирани в тези ОУ.
  • След като Наемателят сключи Договора при ОУ, като се регистрира в Мобилното приложение, същият има право да резервира Превозно  средство, което е посочено като свободно за резервиране, като използва Мобилното приложение. Наемодателят се задължава да осигури разумна защита на Мобилното приложение и носи отговорност за неблагоприятни последици, произтичащи от недостатъчната сигурност на Мобилното приложение или техни технически грешки. Настоящият Договор се счита за поет и неотменим ангажимент на Наемодателя към Наемателя и на Наемателя към Наемодателя за предоставяне и ползване на Услугите, предоставяни чрез Мобилното приложение в съответствие със сроковете и условията, съгласувани в този Договор при ОУ. Всяка от Страните заявява изрично и се съгласява, че сключването на ДОУ чрез регистрация в Мобилното приложение представлява и безусловно потвърдено съгласяване  с клаузите на ДОУ, дадено по електронен път, като регистрацията има същите задължителни правни последици като подписа върху писмените документи и ще бъде допустимо доказателство в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове.
  • Наемодателят декларира и гарантира, че всяко Превозно средство има: Свидетелство за регистрация на Превозно средство; Договорна застраховка «Гражданска отговорност» за притежателя на Превозното средство и общи условия на застрахователя; също и всички други документи и артикули, които трябва да присъстват в Превозното средство, съгласно изискванията на приложимите нормативни актове /каска и др./ Наемателят се задължава да се отнася с дължимата грижа към Превозното средство и всички негови принадлежности, устройства и документи по време на ползването, в противен случай дължи заплащането на неустойка в размера, посочен в РАЗДЕЛ
  • Преди да започне да използва Превозното средство, Наемателят трябва да инспектира Превозното средство и ако се констатират очевидни и видими отвън

дефекти или при констатиране на нередности или липса на необходими придружаващи устройства или документи, се задължава да информира Наемодателя чрез Мобилното приложение и/или чрез изпращане на електронно съобщение, съдържащо описание на констатираните нередности и допълнителни доказателства, потвърждаващи наличието на нередности (снимков материал, видеозапис и други) чрез уебсайта или приложението и/или чрез уведомяване на клиентския център. За избягване на съмнение, при никакви обстоятелства Наемателят няма право да ползва Превозното средство при наличието на значителни увреждания по последното, непозволяващи неговото безопасно управление, липса на принадлежности, устройства или документи, чиято наличност е задължителна за законосъобразното и безопасно управление на Превозното средство.

 • След ползване на Превозното средство Наемателят трябва да върне Превозното средство в Зоната за обслужване, в такова състояние, в което Наемателят е получил Превозното средство, заедно с всички негови принадлежности, устройства и документи и след отчитане на обичайното му изхабяване. Забранява се прекратяването на сесия от Наемателя в зони, които не са посочени в Мобилното приложение като позволени зони за приключване на сесия или т.н. „Зони за обслужване“, както и в зони, които са частна собственост и/или достъпът / престоят / паркирането, на които е забранен и / или ограничен и / или за престоя / паркирането, на които се изисква заплащането на цена за престой / паркиране, в противен случай Наемателят дължи заплащането на предвидените неустойки, посочени в Раздел

4.           ПЛАЩАНЕ НА НАЕМНА ЦЕНА

 

 

 • Наемателят заплаща на Наемодателя наемна цена за ползване на Превозното средство (наричана по-долу за краткост „Наемна цена”), чийто размер се определя съгласно Ценоразпис, действащ в момента на резервиране на Превозното средство.
 • Периодът на използване на Превозното средство започва, когато Превозното средство се отключи успешно от Наемателя чрез смартфона, като се използва Мобилното приложение на Наемодателя и завършва при връщане на Превозното средство до мястото, посочено като Зона за обслужване в Мобилното приложение и този ДОУ и след получаване на потвърждение в мобилното приложение от наемодателя за завършване на пътуването и превозното средство бъде успешно заключено. С цел избягване на всякакви съмнения, Наемателят няма право да оставя Превозното средство извън Зоната за обслужване, в противен случай дължи Наемна цена до момента на надлежното изпълнение на това задължение. В случай че Наемателят не изпълни задължението, описано в предходното изречение, той дължи заплащането на наемна цена за периода на ползване и неустойка съгласно Раздел
 • Наемателят се задължава да предвиди достатъчна наличност в разплащателната си карта, регистрирана в Мобилното приложение, с цел извършване на необходимите разплащания. При неизпълнение на това задължение Наемодателят има право да начисли еднократно неустойка в размер съгласно Раздел
 • След завършване на ползването, Наемателят незабавно урежда плащането съгласно настоящия Договор, като използва разплащателната карта, регистрирана в Мобилното приложение. За избягване на всякакви съмнение, Наемателят с регистрацията си в мобилното приложение и сключването на настоящия договор, за срока на неговото действие предоставя своето изрично и безусловно съгласие за директно дебитиране от Наемодателя на наличностите по предоставената платежна карта с дължимата наемна цена, както и с евентуално дължими съгласно този ДОУ.
 • Наемателят с регистрацията си, респективно с предоставянето на платежната карта в мобилното приложение потвърждава, че има право да използва разплащателната карта, която е регистрирана в Мобилното приложение и има достатъчна наличност за покриване на дължими плащания, а в противен случай се задължава да заплати всички дължими суми не по-късно от три дни след получаване на писмено искане за това от Наемодателя. Платежната карта, регистрирана в Мобилното приложение, трябва да позволява автоматично изтегляне на дължимите суми от Наемодателя, за което Наемателят предоставя своето съгласие за дебитиране, с регистрацията в приложението. Сумите за предоставените услуги и евентуално дължими неустойки, ще бъдат автоматично дебитирани от разплащателната карта на Наемателя. Наемодателят има право да дебитира от разплащателната карта на Наемателя със суми, дължими съгласно ДОУ, автоматично, ако настъпи повреда на Превозното средство по вина на Наемателя и / или същият е длъжен да покрие други вреди и / или да плати неустойки / санкции, дължими съгласно Договора. Наемателят със сключването на настоящия договор предоставя своето съгласие, че Наемодателят има право да блокира средства до размера на общата сума, дължима от Наемателя, съгласно ДОУ от разплащателната му карта, регистрирана в Мобилното приложение, както и да дебитира разплащателната карта на Наемателя със съответните дължими суми, ако са налице предпоставки за това съгласно ДОУ.
 • Дължимите плащания се изчисляват в съответствие с данните в Мобилното приложение и Системата на Наемодателя за Превозните средства. Наемодателят, въз основа на данните от Мобилното приложение и Системата за Превозните средства, изготвя и предоставя на Наемателя разписка, при поискване. Разписката за ползване на Превозното средство се изпраща на лицето, което е определено от Наемателя при регистрацията и не подлежи на промяна, освен при изрично писмено искане от Наемателя за това и след предварително съгласие от Наемодателя. При изрично изискване от Наемателя, Наемодателят може да издаде месечна фактура за дължимите суми във връзка с ползването на МПС.
 • Наемната цена се начислява за всяка започната минута до момента на достигане на определения дневен (24 часов) лимит, съгласно действащия към момента на ползването Ценоразпис. Наемателят е запознат и е съгласен, че отключването или заключването на Превозното средство   (всяко действие поотделно) може да отнеме не повече от 1 (една) минута поради операторите на мрежата и това време е включено в периода, за който се изчислява наемната цена. Минимално допустимото време за ползване на превозното средство е 10 минути, като наемателят следва да заплати наем за 10 минути, включително ако ползва превозното средство за по-кратък период.
 • В случай че Наемателят не плати дължими суми по ДОУ, не успее да уреди плащането или не успее да върне Превозното средство в Зона за обслужване или в случай на други нарушения на ДОУ, Наемодателят има право да блокира достъпа на Наемателя до акаунта на Мобилното приложение и/или да спре изпълнението по ДОУ и/или да блокира използването на съответното Превозно средство (да блокира запалването на Превозното средство), докато не бъдат отстранени всички нарушения от Наемателя. При съществени и/или системни нарушения на задълженията на Наемателя, Наемодателят има право да блокира постоянно достъпа му до Мобилното приложение.
 • Наемодателят може едностранно да промени Ценоразписа, като го обяви в Мобилното приложение и Уебсайта.
 • Когато Наемодателят има задължението да върне суми на Наемателя, освен ако Страните не се договорят друго, тези суми се връщат на една и съща платежна карта или банкова сметка, от която е направено плащането от Наемателя. С извършване на превода на същата сметка Наемодателят се освобождава от задължението си и се счита, че плащането е точно. Сумите могат да се върнат и като кредит в Мобилното приложение и да се позват от Наемателя за заплащане на последващ наем.
 • С цел да бъде избегнато всякакво съмнение, Страните се съгласяват изрично, че Наемателят има право да избира метод на плащане на дължимата Наемна цена от личния си профил или от корпоративен профил, до който има оторизиран от Наемодателя и потвърден от титуляра му – юридическо лице, достъп. В случаите по предходното изречение, Наемателят ще носи солидарна отговорност с юридическото лице – титуляр на корпоративния профил по отношение на изпълнението на задълженията, заплащане на падежирали суми, неустойки, обезщетения и всякакви разноски, дължими поради неизпълнение на договорните клаузи от Наемателя, в качеството му на ползвател на Превозното средство. За избягване на съмнение, при управление на Превозното средство чрез корпоративен профил и допуснато нарушение от страна на Наемателя, Наемодателят има право да избере по кой от договорите да претендира обезщетение от Наемателя – по настоящия ДОУ или по договора с юридическото лице – титуляр на корпоративния профил, с което Наемателят носи солидарна отговорност и дали да претендира обезщетение от Наемателя или от юридическото лице – титуляр на корпоративния профил. Наемодателят няма да има право да кумулира идентични неустойки за едно и също нарушение спрямо Наемателя едновременно по този ДОУ и по договора с юридическото лице – титуляр на корпоративния профил, с който Наемателят декларира, че ще се запознае и ще приеме, за да се счита обвързан преди регистрацията си като ползвател на корпоративния профил.

РАЗДЕЛ III

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НАЕМНАТА ВЕЩ И АКАУНТА В МОБИЛНОТО  ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

 

 • Наемателят използва Превозното средство като разумен и добросъвестен ползвател и има право да го използва само по предназначение, без да нарушава изискванията на този Договор за наем и / или Общите условия.
 • Наемателят е длъжен да спазва изискванията за експлоатация на Превозното средство, инструкциите и препоръките на производителя на Превозното средство, за които е информиран от Наемодателя, разпоредбите установени в Закона за

движението по пътищата и изискванията на други приложими нормативни актове. Наемателят също така се задължава да спазва изискванията за експлоатация на Превозното средство, които, макар и да не са споменати по-горе, се считат за обичайно известни. При неизпълнение на задълженията посочени в тази разпоредба, Наемателят дължи заплащането на предвидените неустойки в РАЗДЕЛ VII.

 • Наемателят незабавно информира Наемодателя и съответния държавен орган (например ораганите на Министерство на вътрешните работи, съответните районни управление «Полиция», отдел пътна полиция към МВР, съответната служба пожарна безопасност и защита на населението и т.н.), в случай че Превозното средство бъде изгубено, отнето, унищожено, повредено или негодно за управление, или не е годно да се използва съгласно предназначението му, както и ако възникнат обстоятелства от различен характер, които възпрепятстват притежаването и използването на Превозното средство и/или осигуряването на нормални експлоатационни условия. При възникването на  подобни обстоятелства, Наемателят е длъжен да остане на местопроизшествието до пристигането на съответните държавни органи и служители от мобилните   екипи на Наемодателя, в противен случай Намателят дължи размера на предвидената в Раздел VII неустойка.
 • Наемателят се задължава при отправено искане от страна на Наемодателя да оказва пълно съдействие пред застрахователното дружество и правоохранителните органи във връзка със заявяването на настъпили щети по Превозното средство, като при необходимост от това да се яви лично с цел депозиране на обяснения. В случай на неуведомяване или при отказ за оказване на съдействие от страна на Наемателя, последният ще бъде отговорен за всички настъпили вреди (загуби и пропуснати ползи) в резултат на неизпълнението на посочените в настоящата клауза задължения, като заедно с това Наемателят дължи и заплащането на предвидените в Раздел VII неустойки.
 • Наемателят няма право да преотдава под наем Превозното средство, да прехвърля своите права и задължения по Договора, да се разпорежда с Превозното средство или да предоставя права на друго лице да ползва Превозното средство. При неизпълнение на въведените с настоящата разпоредба забрани от страна на Наемателя, последният дължи заплащането на предвидените в Раздел VII неустойки, както и възстановяването на всички вреди, настъпили за Наемодателя, вследствие на неизпълнението.

6.           ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМАТЕЛЯ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО 

 

 

 • Наемателят носи пълна отговорност за Превозното средство през целия период на използване на Превозното средство, вкл. от момента на стартиране на наема.
 • Наемателят не носи отговорност за щетите и/или влошаването на състоянието на Превозното средство, които са следствие от обичайното износване на Превозното средство, при условие, че е уведомил надлежно Наемодателя в писмена форма за същите, преди стартиране на наемната сесия. Наемателят е длъжен незабавно да информира Наемодателя чрез клиентския център (като осъществи телефонен разговор) и/или чрез Мобилното приложение и/или чрез изпращане на електронно съобщение на имейл адрес, за всякакви такива щети и/или влошаване на състоянието на Превозното средство и се задължава да изпълнява всички указания, предоставени от Наемодателя.
 • В случай че през периода на използване на Превозното средство документите или приспособленията на Превозното средство са повредени или изгубени, Наемателят дължи заплащането на неустойки, в размери, предвидени в Раздел
 • В случай че през периода на използване Наемателят увреди или унищожи, или повреди Превозното средство в степен тотална щета по смисъла на Кодекса за застраховането, той дължи заплащането на предвидените в  Раздел VII  неустойки.
 • Наемателят се задължава да възстанови всички преки щети, ако през периода на използване последното бъде повредено, унищожено или отнето, или неговите документи / приспособления или регистрационни табели бъдат изгубени, принудително отнети от компетентните органи (включително, но не само при конфискация на Превозното средство).
 • С цел изключване на всякакво съмнение, при причинени щети на Превозното средство или негови части, които са резултат от виновно поведение на Наемателя, същият заплаща неустойка съгласно Раздел
 • Вън от горните случаи, при настъпването на пътнотранспортно произшествие, причинено                   от Наемателя по време на стартирана от последния наемна сесия, Наемателят дължи заплащането на неустойка съгласно Раздел VII, заедно с останалите дължими суми, като обезщетения за вреди, неустоечни плащания и други, произтичащи от този договор.
 • В случай че след използването Превозното средство е по-мръсно, отколкото след обикновена експлоатация, Наемателят се задължава да възстанови разходите за измиване на Превозното средство съгласно Раздел
 • В случай че по вина на Наемателя при използването на Превозното средство или поради обстоятелства, възникнали вследствие на такова използване на Превозното средство, които са по вина на Наемателя, Превозното средство е конфискувано, задържано, или каквито и да е други права на Наемодателя върху Превозното средство са застрашени, ограничени, отнети или отпаднали (включително при отнемане на регистрационни табели или документи, прилежащи към Превозното средство, което ограничава възможността за ползването му от други Наематели), Наемателят е длъжен да изпълнява всички свои договорни ангажименти докато Превозното средство бъде върнато на Наемодателя и да заплати неустойка в определения размер в Раздел

Наемателят също трябва да възстанови всички преки загуби, които са причинени вследствие от възникването на което и да е от обстоятелствата, посочени в този раздел на Договора.

 • Наемателят поема отговорност за нарушение на приложимите нормативни актове, както и за щетите, причинени на трети лица по време на използване на Превозното средство по негова вина.
 • В случай че Наемателят използва Превозното средство по неправомерен начин или наруши настоящия Договор по какъвто и да е друг начин, което нарушение би довело до загуби в тежест на Наемодателя (напр. такси или глоби от държавни органи или трети лица и т.н.), Наемателят е длъжен да възстанови преките загуби, понесени от Наемодателя, ведно със заплащане на неустойка съгласно Раздел
 • Наемателят потвърждава и се съгласява, че всичките му лични данни на Наемателя, съхранявани от Наемодателя, доколкото това е необходимо, могат да бъдат прехвърлени на публични органи, съдебни изпълнители и/или други лица за целите на плащанията и събирането на вземания.
 • Наемателят заплаща неустойка в размер на 60 (шестдесет) лева, за неизпълнение или нарушение, определено в ДОУ, при условие че в Раздел VII не предвиждат различна отговорност за съответното нарушение.
 • Наемателят предоставя своето изрично съгласие, с регистрацията си в Мобилното приложение Наемодателят да усвоява директно от регистрираната при създаване на акаунт на Наемателя платежна карта всички дължими от Наемателя съгласно ДОУ, вкл. Раздел VI и Раздел VII и действащия Ценоразпис, в това число наемна цена и неустойки. За целите на предходното изречение, Наемателят предоставя своето изрично съгласие за директен дебит от Наемодателя по отношение на дължимите суми за срока на действието на настоящия договор. При липса на достатъчна наличност по платежната карта, Наемателят се задължава да заплати необходимите суми на Наемодателя не по-късно от 3 (три) календарни дни след получаването на писмено искане за това от страна на Наемодателя. При всяко усвояване на суми, различни от дължима наемна цена – Наемодателят уведомява Наемателя за основанието за начисляване на сумите.
 • При липса на достатъчна наличност по платежната карта на Наемателя или при неплащане на дължимите суми от същия след получаване на покана за това, за всеки ден от закъснението за заплащане на дължими суми на Наемодателя, Наемателят заплаща на Наемодателя лихва за просрочие в размер на 0.05 % (пет стотни) от просрочената сума до датата на окончателно погасяване на задължението. Наемодателят има право да деактивира акаунта на Наемателя до датата на окончателно плащане на всички дължими суми, ако има такива.
 • В случай че Наемателят не изпълни свое задължение по ДОУ и/или предостави неверни декларации и/или гаранции или причини възникването на други загуби, Наемателят трябва да възстанови преките вреди на Наемодателя, възникнали поради прехвърляне, събиране на вземания или предприемането на други действия, във връзка с разпоредбите от ДОУ, включително, но не само юридически разходи и други разходи във връзка със събиране на вземанията.
 • В случай че Превозното средство се повреди и не може да бъде експлоатирано, след като Наемателят вече е започнал да го използва и ако Страните не се договорят друго, Наемодателят връща на Наемателя цялата Наемна цена, платена от Наемателя за съответното пътуване. Сумата по предходното изречение е дължима само при условие, че Превозното средство не е повредено по вина на Наемателя и ако същият е уведомил надлежно Наемодателя за настъпилата повреда. За надлежно уведомяване ще се считат случаите на уведомяване на Наемодателя чрез Мобилното приложение, чрез изпращане на електронно съобщение и чрез обаждане на клиентския център (провеждане на телефонен разговор със служител от центъра за обслужване на клиенти на Наемодателя.
 • Наемодателят е отговорен за изпълнението на своите договорни ангажименти и трябва да възстанови всякакви преки загуби на Наемателя, възникнали поради неизпълнение на задълженията от страна на Наемодателя. Наемодателят не носи отговорност за загуби, които Наемателят е причинил или би могъл да причини поради неефективно използване на Превозното средство и загуби, възникнали поради неспазването на очакванията на Наемателя относно Превозното средство. Във всеки случай наемодателят по Договора не носи отговорност за каквито и да е косвени загуби.
 • Наемодателят не носи отговорност за вещите на Наемателя, оставени в Превозното средство.

7.        ИЗПОЛЗВАНЕ НА АКАУНТА НА САЙТА И МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

 • Със създаването на личен акаунт в мобилното приложение, Наемателят въвежда юзернейм, който се счита за идентификационен код на Наемателя.
 • При първа регистрация на Наемателя в Мобилното приложение той създава парола, която се използва за по-нататъшно влизане в акаунта.
 • Входът към Мобилното приложение се предоставя само на Наемателя, поради което същият трябва да запази тези данни и е длъжен да не ги разкрива на никого. Наемателят се задължава да не предоставя данните за вход в личния му акаунт в Мобилното приложение на трети лица, в противен случай Наемателят дължи заплащането на всички вреди, настъпили за Наемодателя, вследствие използването на личния акаунт на Наемателя от трети лица, ведно с неустойки съгласно Раздел
 • Наемателят трябва незабавно да информира Наемодателя чрез телефонен разговор с клиентския център, в случай че той загуби данните за влизане и/или тези данни станат известни на трети лица. След получаване на такова уведомление Наемодателят предоставя на Наемателя нови данни за вход в Мобилното приложение по имейл.
 • Наемателят трябва да осигури спазването на всички разумни мерки за сигурност, включително, но не само антивирусни програми при използване Мобилното приложение и е отговорен за всички последствия, които възникват поради недостатъчна обезопасеност на телефона на наемателя.
 • В случай че бъде нарушена сигурността на данните, които са необходими за използване на Мобилното приложение, Наемодателят, по искане на Наемателя, предоставя на последния нова парола и той е длъжен незабавно да промени съществуващата.
 • Наемателят носи отговорност за съхранението и използването на своите документи за самоличност и се задължава да удостовери, че към всеки момент от сключването на ДОУ документите за самоличност са валидни и достоверни.

8.           ПРОЦЕДУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯТА

 

 

 • Резервацията се извършва от Мобилното приложение. Скутерите, показани на картата в мобилното приложението, могат да бъдат предварително резервирани до 20 минути. Наемодателят има право да откаже резервацията, ако превозните средства са недостатъчен брой за изпълнение на заявките за резервация.
 • В случай че Наемателят не започне да използва Превозното средство в рамките

на 20 минути (в зависимост от избрания период на резервация) от момента на потвърждаване на резервацията, резервирането на Превозното средство ще бъде автоматично отменено. В случай на констатирано недобросъвестно и/или системно повтаряне на съответна резервация, без да бъде използвано активно превозното средство и същевременно достъпно в мобилното приложение за други потребители на услугата, профилът на неизправната страна може да бъде деакитивиран едностранно от Наемодателя.

 • Срокът за ползване на Превозното средство, за което Наемателят заплаща Наемна цена и цена за Услуги, се изчислява от отключването на Превозното средство, резервирано от Потребителя и се осчетоводява в съответствие с процедурата и условията, посочени в Ценоразписа, до прекратяване на ползването на Превозното средство чрез използване на Мобилното приложение и оставяне на Превозното средство в Зона за обслужване.

9.           ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 

 

 • Инструкция за използване на Превозното средство:
  • Резервираното Превозното средство се отключва от Наемателя на екрана на смартфона, като се използва Мобилното приложение на Наемодателя. Наемателят носи пълна имуществена отговорност за Превозното средство от момента на отключването му. Наемателят няма право да отключва Превозното средство, ако не се намира в непосредствена близост до него и не е в готовност да го кара.
  • Ако въпреки отключване на превозното средство, шофирането не е стартирало 5 минути от отключването, наемодателят си запазва правото отново да заключи вещта с цел предотвратяване на кражба.
  • Наемателят трябва да огледа и инспектира Превозното средство за наличието на щети и други увреждания, да провери дали гумите на Превозното средство са правилно напомпани, да провери дали има видими външни повреди, дефекти и/или несъответствия на Превозното средство или неговото оборудване и документация, а ако това се установи непосредствено преди използването на Превозното средство, Наемателят трябва да уведоми клиентския център, като използва Мобилното приложение на Наемодателя и/или да изпрати електронно съобщение на имейл адрес: info@shareascoot.bg, в което да посочи констатирания проблем, като приложи и доказателства за това към съобщението;
  • Наемателят е длъжен да предостави пълна и достоверна информация. Ако безопасността на пътуването изглежда нарушена, сервизният екип има право да забрани използването на превозното средство. При неизпълнение на това задължение наемателя носи имуществена отговорност за всички щети, дефекти и др. нередности по Превозното средство, установени непосредствено след ползването му.
  • Вътре в Превозното средство Наемателят трябва да намери каска и документи на Превозното средство. Ако някое от гореизброените липсва или е повредено и/или има несъответствия, Потребителят незабавно, преди да използва Превозното средство, трябва да информира клиентския център на наемодателя и/или да избере съответната команда на екрана на смартфона, като използва Мобилното приложение или да изпрати електронно съобщение на имейл адрес info@shareascoot.bg , като изчака предоставянето на допълнителни инструкции от страна на Наемодателя във връзка с използването на Превозното средство. Независимо от хипотезите по предходното изречение, Наемателят е длъжен да предприеме всички необходими действия за запазване на целостта и безопасността на Превозното средство, неговата документация, приспособления и устройства;
  • Превозното средство трябва да бъде пуснато в движение и трябва да бъде управлявано по начина, предвиден в инструкцията, посочена в 9.1 от настоящите Общи условия;
  • След като използва Превозното средство, Наемателят трябва да го върне в някоя от Зоните за обслужване, да се увери, че по превозното средтсво няма нанесени щети и други увреждания, да провери дали не е оставил някоя своя вещ и да се увери, че е оставил в Превозното средство всички документи, приспособления и принадлежности /каска и др./ на Превозното средство, които са изброени в инструкцията, находяща се в Превозното средство и/или в Уебсайта и Мобилното приложение;
  • След като наемателят прекрати наемната сесия, Наемателят се уверява, че след като паркира правилно Превозното средство, то е заключено от наемоддателя. Ако Превозното средство не се заключва, въпреки че е сигнализиран край на наема, наемателят е длъжен да се свърже незабавно с наемодателя чрез Мобилното приложение или контактния център за даване указания от сервизен център.
 • Други условия за използване на Превозното средство:
  • Наемателят трябва да гарантира, че Превозните средства се използват по предназначение в съответствие с ОУ, препоръките на производителя, за които е информиран и инструкциите за употребата му, Закона за движението по пътищата и изискванията на всички други приложими нормативни актове;
  • Наемателят няма право да използва Превозното средство за състезания, други спортове, оф-роуд шофиране или други цели с конкурентен характер, както и да използва Превозното средство като тренировъчно средство или в постоянно увеличен товарен режим, за други цели, за които Превозното средство не е подходящо, нито да използва Превозното средство за извършване на дейности, забранени от действащите нормативните актове на територията на Република България;
  • Наемателят гарантира, че дори ако Превозното средство е паркирано само за кратък период от време, то следва да бъде паркирано на място, позволено за паркиране съгласно действащите нормативни актове;
  • Преди прекратяване на сесия Наемателят е длъжен да паркира Превозното средство в Зоната за обслужване;
  • Наемателят гарантира, че след изтичане срока на ползването Превозното средство няма да бъде паркирано в частни паркинги, дворове и паркинги, тротоари, запазени за трети лица или на забранени за престой или паркиране зони съгласно действащите нормативни актове и настоящите Общи условия. Наемателят гарантира, че Превозното средство няма да се оставя на такива места, където паркирането на Превозни средства е забранено от пътни знаци и/или пътни маркировки. Наемателят няма право да оставя Превозното средство в зоните, където са валидни знаците

„Забранено за спиране”, „Забранено паркиране” и „Запазено място за паркиране”, независимо от времевите ограничения, както и по друг начин да нарушава нормативните актове, регулиращи обществените отношения свързани с движението по пътищата. Наемателят носи отговорност за нарушения на Закона за движение по пътищата и/или други нормативни актове в резултат от оставяне на Превозното средство на неподходящо място;

 • Всички действия или опити за сканиране на данните на системата на Превозното средство, копиране, промяна или премахване на такива са строго забранени;
 • Забранено е извеждането на Превозното средство извън територията на Зоната за ползване, освен след изрично писмено одобрение от наемодателя.

10.    УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 

 • Наемателят трябва да върне Превозното средство в състояние, което не е по-лошо от това, в което го е получил, след отчитане на Обичайното изхабяване.
 • Ако Наемателят след изтичане на Договора за наем или по искане на Наемодателя в случая, предвиден в 3. от настоящите Общи условия, не върне Превозното средство в договореното състояние, Наемодателят има право да депозира жалба пред компетентните органи, също така той има право да блокира стартирането на Превозното средство и да претендира и получи заплащането на неустойки, както и всякакви други дължими плащания и обезщетения, възникнали в резултат на нарушението.
 • Наемодателят има право да поиска връщане на Превозното средство, заедно с придружаващата го документация, принадлежности, устройства и приспособления, по всяко време. В този случай Наемателят връща Превозното средство на Наемодателя, като докара Превозното средство до Зона за обслужване, не по-късно от 3 (три часа) от момента на получаване на искане от страна на Наемодателя (чрез използването на Уебсайта, Мобилното приложение или по друг начин, разрешен от действащите закони). В случай че Наемателят не успее да върне Превозното средство, заедно с придружаващата го документация, принадлежности, устройства и приспособления на Наемодателя в срок, Последният има право да блокира управлението на Превозното средство и да върне Превозното средство обратно, като претендира съответните дължими плащания от Наемателя, ведно с неустойки.

11.        ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И СВЪРЗАНИ ДЕЙНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ

 

 • Наемателят, използващ Превозното средство, е длъжен да притежава валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство от категория «АM» или категория, позволяваща управлението на скутер/мотопед, от съответната държава, ведно с цялата съпътстваща документация за признаване на СУМПС от компетентните органи на Република България, трябва да е трезвен и да не е под въздействието на наркотични, психотропни или други психоактивни вещества или техни аналози.
 • Забранява се преотстъпването на Превозното средство за управление от други лица, различни от титуляра на потребителския профил, с който е извършена регистрацията в Мобилното приложение, в противен случай наемателят дължи възстановяване на всички вреди, които са пряка последица от предоставяне на МПС-то на третото лице, ведно с неустойка, установена в Раздел
 • Наемателят трябва да спазва Закона за движението по пътищата и други приложими нормативни актове, при използване на Превозното средство.
 • Наемателят, когато предоставя СУМПС, издадено от друга държава, гарантира, че разполага с допълнителна документация, ако е налице такава, която го легитимира пред компетентните органи съгласно законодателството на Република България и приложимите международни актове като лице, което има право да управлява съответното МПС.

РАЗДЕЛ IV

ПОВРЕДИ И ЩЕТИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 

 

 • В случай, че Превозното средство се повреди, могат да се чуват подозрителни странични звуци и/или няма възможност за безопасно продължаване на експлоатацията на Превозното средство, Наемателят е длъжен незабавно да прекрати използването на Превозното средство на позволена за престой и паркиране зона, да информира Наемодателя чрез Мобилното приложение и/или клиентския център чрез осъществяването на телефонен разговор и/или да изпрати електронно съобщение на имейл адрес: info@shareascoot.bg относно горепосоченото и да изпълни допълнителни указания, дадени от Наемодателя и посочени в Инструкцията за експлоатация.
 • В случай че Превозното средство се повреди поради пътнотранспортно произшествие или поради наличието на други обстоятелства, Наемателят незабавно информира Наемодателя и съответните компетентни органи (полиция, пожарна служба, застрахователно дружество и др.), попълва декларация за пътнотранспортно произшествие и изпълнява други необходими действия, за да се избегнат или смекчат евентуалните щети за Наемодателя, Превозното средство и/или трети лица и имуществото.
 • Наемателят трябва да се увери, че Превозното средство вече не се използва в случай на повреда и се счита за уведомен, че такава по-нататъшна употреба може да доведе до по-големи щети, да увеличи загубите или да застраши пътната безопасност.

РАЗДЕЛ V

ОТГОВОРНОСТИ, ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ

 

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ НА НАЕМАТЕЛЯ
  • От началото на употребата на Превозното средство до края на употребата на Превозното средство, Наемателят/ носи пълна отговорност за Превозното средство, както и върху него преминава рискът от увреждане или погиване на наетата, с изключение на хипотезите, които не могат да бъдат вменени във вина на Наемателя .
  • В случай че Наемателят не уведоми Наемодателя чрез съобщение в Мобилното приложение и/или чрез изпращане на имейл на електронен адрес: info@shareascoot.bg и/или чрез тлефонно обаждане в клиентския център за щетите, дефектите и/или други несъответствия на Превозното средство, оборудването и/или документацията му, настъпили / констатирани преди стартиране на използването на Превозното средство, Наемателят носи отговорност за всички констатирани вреди, несъответствия и дефекти.
  • В случай че Наемателят наруши разпоредбите на Закона за движението по пътищата и/или други нормативни актове, същият се задължава да възстанови преките загуби на Наемодателя, понесени вследствие на такова нарушение за всяко отделно нарушение, както и да заплати дължимите неустойки съгласно Списъка с неустойки и евентуално дължимата наемна цена, за което Наемателят предоставя своето съгласие, с регистрацията си в Мобилното приложение и сключването на настоящия договор за директно дебитиране на дължими суми от платежната му карта от страна на Наемодателя и съответно – при липсата на наличност, се задължава да заплати дължимата сума в срок до три дни след поискване от Наемодателя.
  • В случай че Наемателят наруши ДОУ, се прилагат неустойките, посочени в Раздел Страните признават, че всяка неустойка служи за възстановяване на загубите на Наемодателя, възникнали вследствие на конкретното нарушение на Общите условия от страна на Наемателя, като той потвърждава изрично съгласието си с размера на неустойките към датата на регистрацията си в Мобилното приложение и преди стартиране на всяко ползване на Превозното средство.
  • В случай, когато СУМПС е издадено от друга държава, наемателят е длъжен да следи относно валидността на свидетелството, вкл. неговото признаване, на територията на Република България. Ако е необходима допълнителна документация, която да се приложи към СУМПС, за признаване валидността на последното, то наемателят е длъжен да я носи в себе си, когато управлява МПС.
 1. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ НА НАЕМАТЕЛЯ

 

 • С изтегляне на Мобилното приложение и създаване на акаунт в него, освен че наемателят се съгласява с текущите клаузи на ДОУ, но и декларира и гарантира следното:
 • предоставените от него данни на Наемодателя, необходими за сключването и изпълнението на ДОУ са верни, точни и пълни. В случай на промяна на данните, предоставени в регистрационната форма, наемателят се задължава незабавно да актуализира тези данни. При никакви обстоятелства Наемодателят не носи отговорност за щети, нанесени на Наемателя и/или трети лица поради неверни и/или непълни лични данни, предоставени от Наемателя, или непредоставяне на промени и допълнения на тези данни, след като са изменени.
 • Предоставеното СУМПС е валидно, а когато е издадено от друга държава, признато за валидно на територията на Република България, за което наемателят разполага и носи в себе си необходимата документация, удостоверяваща обстоятелства относно легитимност на СУМПС.
 • е напълно запознат с ДОУ и е съгласен с тях и с факта, че прави информиран избор на съгласие.
 • Запознат е и е съгласен с последствията от забавянето на изпълнението на ангажиментите, включително, но не само, неустойки, санкции, основания и процедура за обезщетение за вреди.
 • Запознат е с потенциалните рискове от използването на електронна комуникация, мобилно приложение и др.
 • Дава изричното си съгласие на Наемодателя да обработва личните му данни (ЕГН, адрес, име, презиме, фамилия, гражданство, мобилен телефон, електронна поща и други, предоставени от Наемателя и трети лица) с автоматични или други средства за целите на сключването, администрирането и изпълнението на Договора, както и за други цели, за които е изразил или ще изрази в бъдеще своето. Личните данни на Наемателя се обработват за целите на директен маркетинг само след получаване на изричното съгласие на Наемателя.
 • Разбира и е съгласен, с обстоятелството, че при сключването и изпълнението на Договора Наемодателят има право да събира, оценява и по друг начин да обработва всички законно притежавани данни на Наемателя (включително, но не само кредитен рейтинг и т.н.) за целите на проверката на платежоспособността, управлението на дълга и/или събирането на вземания. Ако Наемателят не изпълни финансовите си задължения по сключения ДОУ и не отстрани нарушението след предизвестие, Наемодателят има право в съответствие с изискванията на законодателството за съответните процедури за обработка и трансфер на данни да използва тези данни за целите на управлението на дълга и/или събирането на вземания. Наемодателят изпълнява своите договорни и законови задължения въз основа на данните, посочени от Наемателя или предоставени по-късно в изменен вид. Наемателят може по всяко време при представянето на документ за лична идентификация да подаде искане за достъп до личните данни, обработвани от Наемодателя, да поиска коригиране на неточни данни и да възрази срещу обработката на лични данни съгласно процедурите и основанията в Закона за защита на личните данни.
 • Съгласен с правото на Наемодателя да прилага процедура за изпълнение на задълженията, включително прехвърляне на вземания към трета страна (дружество за събиране на вземания и т.н.) без отделно съгласие на Наемателя. Допълнителните разходи на Наемодателя, свързани със събирането на вземанията, се възстановяват за сметка на Наемателя.
 • Съгласен Наемодателят да предоставя личните ми данни и информация на получателите на данни, свързани с Наемодателя (т.е. дъщерни дружества и дружества-майки на наемодателя), намиращи се и опериращи в Република България и/или извън нея (както в държави-членки на Европейския съюз, така и други държави), но само за целите на правилното изпълнение на настоящия Договор или договори на Наемодателя със съответните лица.
 • е информиран за възможността да откаже предоставяне на лични данни за целите на директния маркетинг, както и за другите права, свързани с обработката на личните данни.
 • че е запознат с ДОУ.
 • Декларирам, че е запознат със случаите, когато застрахователят при изплащането на застрахователното обезщетение има право на предявяване на иск пред компетентните органи съгласно общите си условия и разпоредбите на Кодекса за застраховането.
 • Е запознат с принципа на експлоатацията на Мобилното приложение, данните, събрани и предадени от нея, както и видовете такива данни и не възразявам, че тези данни ще бъдат събирани и използвани изключително за целите на изпълнението на настоящия Договор. Съгласен е да признае данните, предоставени от Мобилното приложениеза верни и точни и че тези данни ще бъдат използвани и считани за надеждни при изчисляването на Наемната цена. Съгласен е с това, че такива данни ще бъдат използвани като доказателства в съдилищата, пред разследващите органи или            други   институции   за   уреждане   на   спорове,       както ѝ във връзка с административнонаказателни производства, по установяване на административни нарушения  и                     наказания.

14.    ДЕФЕКТИ И НЕСЪВМЕСТИМОСТИ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО И СВЪРЗАНА ОТГОВОРНОСТ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

 

 • Наемодателят трябва да гарантира, че Превозното средство е годно за експлоатация съгласно предназначението му. Дефектите на Превозното средство, които не оказват никакво влияние в близко бъдеще върху пътната безопасност, не се считат за дефекти.
 • Наемодателят не носи отговорност за загуби, които Наемателят е причинил или би могъл да понесе поради неефективно използване на Превозното средство и загуби, възникнали поради нереализиране на очакванията на Наемателя във връзка с предоставеното му превозно средство. Във всеки случай наемодателят не носи отговорност спрямо наемателя за евентуални косвени загуби.
 • Наемодателят не носи отговорност за загубите на Наемателя, които са претърпени поради невъзможност за използване на Превозното средство в случай на произшествие или поради други причини, независещи от Наемодателя.
 • В изключителни случаи може да има отклонения от действителното до показаното местоположение на превозното средство поради неточности в GPS сигнала. Наемодателят не носи отговорност при наличие на такова отклонение.

РАЗДЕЛ VI

ЦЕНОВА ЛИСТА

 

 1. Наемателят заплаща на Наемодателя наемна цена съгласно действащата към момента на стартиране сесия за наем Ценоразпис, публикуван в уебсайта и Мобилното приложение. Със стартиране на сесията, наемателят се съгласява с така определените размери на Ценоразписа.
  • Наемната цена се дължи за всяка започната минута.
  • Наемна цена не се начислява след достигнатия лимит за деня при ползване на превозното средство до 24 часа от стартиране на наема.
  • Страните могат да уговорят преференциални условия за ползване на Превозното средство и да постигнат съгласие относно продължителност на наема, териториален обхват и наемна цена. Уговорката се обективира в писмена кореспонденция между страните. Писмената форма се счита спазена при взаимна размяна на кореспонденция по имейлите, както следва: официален имейл на наемодателя и имейлът, посочен от наемателя в приложението.

 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII

НЕУСТОЙКИ

 

 • Посочените по-долу неустойки се начисляват от Наемодателя и се дължат от Наемателя за всеки отделен случай на частична или пълна щета на конкретното Превозно средство, или съответно за всяко неизпълнение по ДОУ там, където е това е изрично уредено.
 • Неустойката се дължи независимо от претендирането и/или получаването на обезщетение /вкл. застрахователно/, когато това е приложимо.
 • Ако в резултат на неизпълнение от страна на Наемателя на която и да е разпоредба на ДОУ, са налице основания за налагане на различни неустойки от Наемодателя, Наемодателят ще има право да приложи всички неустойки кумулативно /едновременно, заедно/ , за което Наемателят предоставя своето съгласие със сключването на настоящия договор към датата на регистрацията си в Мобилното приложение.
 • При нарушение, освен установените неустойки по повод неизпълнение на разпоредбите на ДОУ, Наемателят е длъжен да обезщети Наемодателя за всички щети, вкл. но и не само да възстанови на Наемодателя всички доказани разходи, сумите, които същият е платил по повод наложени санкции и глоби, вследствие от виновното поведение на Наемателя. Наемателят се съгласява безусловно да се удържат автоматично сумите за наложените глоби, като Наемодателят е длъжен да представи разходни и други документи, които установяват размера, основанието за налагане на глобата/санкцията при поискване от страна на Наемателя.
 • Наемателят е длъжен да обезщети Наемодателя за всички пропуснати ползи
 • Вид, размер и основанието на неустойката са, както следва:
Нарушение Размер на неустойката Забележка
1.        Силно замърсяване на превозното средство  

50 лева

След прекратяване на ползването в Превозното средство не трябва да останат отпадъци, храни, течности и други предмети, същото следва да е замърсено в рамките на обичайното градско замърсяване.
2 Превозното средство и/или неговите части са повредени 200 лева Може да изисква професионално почистване, ремонт и закупуване на нови оригинални части
3 През наемния период се нарушават Закона за движението по пътищата и/или други нормативни актове, когато уведомлението за такова нарушение е получено след преустановяване на ползването 100 лева Неустойката се налага поради осъщественото от Наметаля нараушрние на разпоредбите установени в ДОУ.

*наемателят се задължава отделно да възстанови всички преки вреди вследствие от наложение санкции /глоби и др./ на наемодателя

4 Превозното средство се предава за шофиране на трето лице 300 лева Само Потребителят има право да управлява Превозното средство
5 Неинформиране или несвоевременно информиране на Наемодателя и/ компетентните контролни органи при инцидент, или напускане на местопроизшествието след осъществен инцидент с Превозното средство 500 лева В случай на пътнотранспортно произшествие или Инцидент, Потребителят трябва незабавно да информира               органите               на Министерство на вътрешните работи и други компетентни органи (ако е необходимо), както и Наемодателя, като е длъжен да остане на местопроизшествието до пристигането на съответните държавни органи и служители на Наемодателя.
6 Превозното средство е  унищожено по време на стартираната от наемателя потребителска сесия или непосредствено преди нейното преустановяване 6000 лева Тази неустойка намира приложение в хипотезите, при които за причиненото увреждане или погиване          на             превозното средство до степен тотална щета.
7 Настъпване на пътнотранспортно произшествие, причинено от Наемателя, с наетото превозното средство.

 

500 лева Тази неустойка се прилага поради обстоятелството, че в резултат на действия               на               Наемателя, Наемодателят претърпява вреди и се налага допълнителното да ангажира ресурс за установяване, остойностяване и изясняване на фактическата обстановка около възникналия казус, както и за това, че през периода, в който превозното средство ще бъде поправяно, Наемодателят няма да може да използва мотопеда съгласно неговото предназначение.
8 Превозното средство е оставено на недостъпно място. 100 лева Превозното средство трябва да бъде оставено в Зона за обслужване. Неустойката се дължи отделно от наема, който продължава да се начислява, в случаите в които превозното средство не е оставено в Зоната за обслужване.
9 Управление на Превозното средство след употреба на алкохол и/или наркотични или психотропни вещества. 500 лева Забранено е да се шофира под въздействието на алкохол, наркотични или психотропни вещества, както ѝ техни аналози
10 Наемателят не изпълни друго свое задължение / задължения съгласно Договора за наем или Общите условия. 60 лева Тази неустойка се прилага при условие че Списъкът с неустойки или другите разпоредби на ДОУ не предвиждаст конкретна отговорност за нарушението.
11 При всеки случай на повреждане / увреждане на Превозното средство поради пътнотранспортно произшествие, причинено от Наемателя или при неизпълнение на задължения на Наемателя, установени в ДОУ, както и при действия / бездействия на Наемателя, в резултат на които Превозното средство бъде конфискувано от компетентните органи и/или бъдат отнети необходими документи за законосъобразното му управление и/или регистрационни табели и/или други принадлежности. 60 % от приложимата към момента на неизпълнението дневна Наемна цена, начислимо на всеки 24 часа за периода в който вещта не може да бъде използвана по предназначение

 

Тази неустойка се прилага поради обстоятелството, че в резултат на действия / бездействия на Наемателя, Наемодателят се лишава от възможността да ползва актива в съответствие с предназначението му

*Неустойката се начислява отделно и наемодателят има право да претендира отделно пропуснати ползи вследствие невъзможността да ползва вещта.

12 Ако управляваното от наемателя превозно средство, бъде паркирано в нарушение        на действащите разпоредби от Закона за движението по пътищата, нормативни актове и разпоредбите на ДОУ, вследствие на което превозното средство бъде принудително преместено от компетентните държавни органи на наказателен паркинг, Наемателят дължи заплащането на неустойка. 200 лева Неустойката се налага за неизпълнение на разпоредбите, посочени в договора за наем или общите условия от страна на Наемателя през наемния периода претърпени             разходи             на Наемодателя
13 Когато наемателят осъществи състав на административно нарушение по време на използването на услугата. 60 лева (при първоначално нарушение)

80 лева (повторно нарушение в рамките на 6

/шест/ календарани месеца от предходното)

Наемателят дължи заплащането на неустойка за неизпълнение на посоченото в настоящата разпоредба задължение, независимо    от наложената му административна санкция от наказващия орган.
16 Разкриване на данни за достъп до акаунта в мобилното приложение на трето лице. 300 лева Регистрираните потребители нямат право да дават данни за личния си акаунт на трети лица.
17 Провеждане на операции по теглене/репатриране от трета страна или от обслужващия екип 100 лева Наемателят следва да следи за прекратяване на наема съгласно ОУ.
18 Пътувания извън зоната на ползване 50 лева ако е без предварително съгласуване с наемодателя

 

РАЗДЕЛ VIII

17.    ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • Наемодателят не поема никакъв риск или отговорност и се освобождава безусловно от такива, в случай че Наемателят не сe е запознал частично или изцяло с ДОУ, предвид обстоятелството, че му е предоставена такава възможност и му е вменено такова задължение.
 • Настоящия ДОУ може да бъде изменян едностранно от наемодателя, съгласно правилата, установени в разпоредбите на Закона за защита на потребителите, като Наемодателят уведоми за това Наемателя в срок до 7 (седем) дни от датата на изменението.
 • Наемателят се задължава да уведоми писмено другата Страна, като използва Уебсайта и мобилното приложение, не по-късно от 5 (пет) календарни дни от настъпване на промяната, ако регистрираният адрес или друга информация за контакт, посочена в акаунта се промени. В противен случай всички съобщения се считат за редовно връчени до съответната страна. Страните приемат за валидна кореспонденция до посочения адрес за кореспонденция, включително кореспонденция по електронна поща.
 • Кореспонденцията между страните се води в писмена форма. Писмената форма се счита спазена, когато е изпратена на имейл, както следва: за наемодателя: : info@shareascoot.bg, , а за наемателя –  имейла, даден от наемателя и вписан в мобилното приложение.
 • Страните се споразумяват, че Наемодателят има право да прехвърля едностранно всички права и задължения, произтичащи от настоящия ДОУ на което и да е трето лице, след като информира Наемателя чрез Уебсайта или по електронна поща, като Наемодателя гарантира запазването правата на Наемателя, произтичащи от Договора за наем и след едностранното им прехвърляне на третото лице. В случай че Наемодателят получи изрично писмено съгласие от Наемателя за прехвърлянето на всички права и задължения, произтичащи от договора за наем на което и да е трето лице, Наемодателят не гарантира запазването правата на Наемателя, произтичащи от този Договор.
 • Страните се съгласяват, че настоящият Договор, потвърден в Мобилното приложение или Уебсайта, се счита за сключен и валиден и има същото правно действие като подписана на хартия версия на Договора. Договорът се счита за сключен от Наемателя, когато се регистрира в мобилното приложение. ДОУ е обвързващ документ и за двете Страни заедно с произтичащите от това правни последици.
 • В случай че някоя от разпоредбите на настоящия Договор противоречи на нормативните актове, действащи на територията на Република България или по някаква друга причина става частично или напълно невалиден, останалите разпоредби на настоящия Договор ще останат в пълна сила.
 • Сключването на настоящия Договор, неговото изпълнение, изтичане на срока, тълкуването и разрешаването на спорове се уреждат от материалното право на Република България.
 • Настоящият ДОУ е приет със заповед на управителя на дружеството и е публикуван в сайта и мобилното приложение на 01.07.2021г., която е и датата на влизане в сила.