ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „VISA – Shareascoot”

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

1.1. Организатор на Промоционалната кампания „VISA – Shareascoot” („Кампанията“) е „РЕНТАСКУТ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 204078728, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Николай Хайтов“ №2 („Организатор“). Кампанията се провежда с финансовото съдействие на Visa Europe Limited, дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966 („Партньор”)

1.2. Настоящите Общи условия са изготвени и публикувани към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни в мобилното приложение Shareascoot през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Общите условия по начин и време, каквито намери за добре, като промените влизат в сила от момента на публикуването в мобилното приложение Shareascoot.

1.4. С регистрирането и използването на карта Visa като платежен инструмент в мобилното приложение Shareascoot участникът се съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в Кампанията, включително техните изменения и допълнения действащи към съответния момент.

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията се провежда на два етапа, както следва:
– първи етап – от 01.07.2021 г. до 31.07.2021 г., вкл. или до изчерпване на наградния фонд;
– втори етап – от 01.08.2021 г. до 31.08.2021 г., вкл.

2.2. Кампанията се провежда чрез мобилното приложение Shareascoot, наричано от тук нататък „Shareascoot и/или мобилното приложение“, което може да бъде свалено безплатно от Google Play или App Store.

3. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

3.1. (изменено на 13.07.2021 г. ) В Кампанията имат право да участват всички притежатели на карти Visa, дебитни или кредитни, издадени на територията на България преди 01.07.2021 г., които до момента не са ползвали или не са били регистрирани в приложението, с изключение на служителите на Организаторa и Visa, както всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Кампанията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“). За допустими участници ще се считат единствено потребители, които до провеждане на Кампанията не са ползвали, съответно не са извършвали регистрация, в приложението.

3.2. (изменено на 13.07.2021 г.) За участие в Кампанията всеки допустим участник следва да свали на мобилното си устройство или таблет мобилното приложение Shareascoot от Google Play или App Store, да извърши потребителска регистрация и да регистрира валидна карта Visa в платежната секция на приложението.

3.3. За използване на мобилното приложение Shareascoot и услугите, предоставяни от Shareascoot, всеки участник следва да спазва правилата, публикувани в мобилното приложение.

3.4. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Кампанията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на отстъпка.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. (изменено на 13.07.2021 г.) Всеки допустим участник, желаещ да участва в Кампанията, следва да създаде акаунт в приложението и да регистрира своята (валидна) Visa карта като платежен инструмент в мобилното приложение Shareascoot.

4.2. Всеки допустим участник може да регистрира до 3 броя карти Visa като платежен инструмент в мобилното приложение, но получава награда/безплатни минути само по отношение на първата регистрирана карта Visa в мобилното приложение в периода на Кампанията. Регистрацията на първата карта Visa като платежен инструмент в мобилното приложение е безплатна. Последващи регистрации на същата или друга карта Visa не подлежи на допълнително таксуване.
4.3. Регистрацията на карта Visa като платежен инструмент се извършва в меню “Add payment card (Добави платежно средство)” в мобилното приложение, където се въвеждат следните данни: номер на карта, име на картодържател, месец и година на валидност на картата, CVC номер. След като се валидира регистрацията на картата, участникът ще види платежното средство в горепосоченото меню „Платежни средства“ в мобилното приложение. Картата се регистрира, валидира и използва съгласно общите условия на Shareascoot.

4.4. Регистрацията на карта Visa като платежен инструмент в мобилното приложение е безплатно. С оглед валидиране на регистрацията на платежен инструмент се извършва изтегляне на 1 лев от сметката на участника от регистрираната карта Visa, която сума се възстановява от Организатора по сметката на участника след валидиране на картата като платежен инструмент.

4.5. Всеки допустим участник в Кампанията, изпълнил всички условия съобразно изискванията на настоящия раздел получава:
– по време на първия етап на кампанията до изчерпване на наградния фонд – един брой каска;
– по време на втория етап на кампанията – 10 безплатни минути за ползване на услуги от приложението в профила си в мобилното приложение.
Всеки участник може да получи само една награда или не повече от 10 безплатни минути в Кампанията независимо от броя на регистрираните карти Visa.

5. БЕЗПЛАТНИ МИНУТИ

5.1. Във втория етап на кампанията всеки допустим участник, който отговаря на условията по т.4, може да получи по 10 безплатни минути за ползване на услуги от Shareascoot.

5.2. Безплатните минути могат да бъдат използвани без ограничение в срока. Минутите могат да бъдат използвани многократно до изразходването им.

5.3. Безплатните минути не могат да бъдат заменяни за паричната им стойност.

5.4. Безплатните минути не могат да се прехвърлят на трети лица.

6. НАГРАДИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ПЪРВИЯ ЕТАП НА КАМПАНИЯТА. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Всеки допустим участник в първия етап на Кампанията, изпълнил всички условия съобразно изискванията на настоящите Общи условия, получава 1 брой каска с визьор – MT Helmets, Street Scope C5 Gloss Pearl Red.

6.2. Един участник може да спечели само една награда в рамките на Кампанията.

6.3. В Кампанията се предоставят следните награди:
 200 броя каски с визьор – MT Helmets, Street Scope C5 Gloss Pearl Red
Наградите се предоставят до изчерпване на наградния фонд.

6.4. Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им стойност. Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица.

6.5. Организаторът се свързва с всеки печеливш за уведомяване и предоставяне на необходимите данни за предоставяне на наградите по имейл/телефон. Всеки печеливш следва да получи наградата си в срок до седем дни от уведомлението. В случай че печеливш не се яви да получи наградата си в посочения срок, Организаторът има право да я предостави на друг участник.
Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица предметни награди на стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Единичната стойност на наградите, предоставяни в Кампанията, е под 100 лева.

6.6. Наградата се предоставя в офисите на Рентаскут ЕООД в часовете от 10:00 до 18:00 часа в работни дни.
При получаване на наградата печелившият трябва да попълни приемо-предавателен протокол в 2 екземпляра за удостоверяване получаване на наградата. Наградата се получава лично или от представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Настоящата Кампания може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора да изпълни ангажиментите си по нея, поради независещи от него причини, включително поради промяна на законовите изисквания.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. С регистрация на карта Visa като платежен инструмент в мобилното приложение всеки участник предоставя лични данни на Организатора.

8.2. Организаторът обработва личните данни в съответствие с българското законодателство и политиката си, публикувана в мобилното приложение, на основание предоставеното съгласие от страна на участниците.

8.3 С участието си в Кампанията Участниците се уведомяват, че личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в една база данни, която може да бъде използвана от Организатора или от негови подизпълнители, впоследствие за целите на провеждане на Кампанията. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни. Данните се съхраняват до шест месеца след прекратяване на регистрацията в приложението.

8.4. На Участниците в Кампанията са им гарантирани правата, предвидени в приложимото законодателство, относно защита личните данни и тяхната преносимост, включително правото на информиране, правото на достъп до данни, право на интервенция на данните и правото на възражение относно начина на обработването им. Всеки Участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска заличаване, коригиране или ограничаване на данните, както и да реализира преносимост на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез изпращане на имейл към Организатора.

8.5. Отказът или оттеглянето на съгласието за събиране, обработване и използване на лични данни на Участник може да доведе до невъзможност за получаване на награда, минути или услуга в Кампанията.

8.6. Всеки Участник е оправомощен да сезира Комисията за защита на личните данни при нарушение на правата му по настоящия раздел.

8.7. Повече подробности може да намерите в Политиката за поверителност във връзка обработването на личните данни на Организатора, достъпна в мобилното приложение.

9. СПОРОВЕ

9.1. С участието си в тази Кампания участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите Общи условия.

9.2. Евентуалните спорове относно провеждането на настоящата Кампания се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

10. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

10.1. Организаторът и Партньорът не носят никаква отговорност и не дължат каквито и да е обезщетения, в случай че участниците в Кампанията не се възползват от наградите или минутите си в срока или при условията, описани в настоящите Общи условия, поради причини, които не са свързани с Организатора или Партньора.

10.2. Партньорът не носи отговорност за технически проблеми при използването на мобилното приложение или за действия на Организатора или трети лица.

10.3. Настоящите Общи условия са приети на 01.07.2021 г. и последно изменени на 13.07.2021 г.